Отримання патенту на промисловий зразок

Діловодство та отримання патенту на корисну модель

Діловодство та отримання патенту на винахід

Аналіз об’єкту на можливість отримання правової охорони

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Промисловий зразок є одним із обʼєктів інтелектуальної власності та є важливим інструментом захисту своїх прав.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в сфері художнього констуювання.

У якості промислового зразка можуть бути запатентовані – форма виробу, малюнок або розфарбування чи їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу. Оскільки, промисловим зразком є результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання, то практично будь-який промисловий виріб є промисловим зразком і потенційно може бути запатентований, якщо він відповідає умовам патентоздатності.

Переваги патентування виробу в якості промислового зразка:
(і) патент засвідчить ваше право власності на об’єкт;
(іі) патент дозволить вам забороняти неправомірне використання промислового зразка
(ііі) або патент, навпаки, наділить Вас правом надавати дозвіл будь-якій особі на таке використання.

Тому, наявність патенту на промисловий зразок є не лише документом, що засвідчує ваше право власності на створений обʼєкт, але й може бути конкурентною перевагою на ринку однорідних товарів.

Що потрібно знати для цілей патентування, якщо ви є автором чи замовником, наприклад, дизайну етикетки для кондитерського виробу чи дизайну меблів, і бажаєте отримати патент на промисловий зразок:

  1. Промисловий зразок має бути новим. Саме новизна є основною умовою патентоздатності промислового зразка. Тобто, форма, малюнок, розфарбування чи поєднання всіх цих ознак мають бути відмінними від всього що існувало до дати подання заявки на промисловий зразок в Патентне відомство.
  2. Промисловий зразок не повинен суперечити громадському порядку, принципам моралі та гуманності.

За заявками на отримання патенту на промислові зразки кваліфікаційна експертиза не проводиться. Якщо обʼєкт відповідає всім вищевказаним вимогам, то через 11-13 місяців від дати подання заявки буде видано патент на промисловий зразок.

Обʼєкти, які не можуть отримати правову охорону у якості промислового зразка:

  • обʼєкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші станційні споруди;
  • друкована продукція як така;
  • обʼєкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин.

Саме патент засвідчує ваше право на промисловий зразок. Патент діє впродовж 10 років від дати подання заявки, але за умови сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту. За бажанням власника патенту чинність патенту на промисловий зразок можливо продовжити ще на 5 років.

ПОСЛУГИ БЮРО З ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ:

  Проведення попереднього пошуку за базою даних запатентованих промислових зразків;

  Підготовка і подання матеріалів заявки на отримання патенту на промисловий зразок;

  Отримання патенту на промисловий зразок;

  Підтримання чинності патенту на промисловий зразок;

  Підготовка ліцензійних договорів на право використання промислових зразків;

  Підготовка і реєстрація договорів передачі прав на промислові зразки;

  Урегулювання питань між авторами та власниками промислових зразків

ВИНАХІД ТА КОРИСНА МОДЕЛЬ:

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної власності людини в будь-якій сфері технологій. Патент на винахід надає його власнику виключне право на певне технічне рішення.

Так, обʼєктами винаходу (корисної моделі) можуть бути:

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);
  • процес (спосіб), а також
  • нове застосування відомого продукту чи процесу.

Для отримання патенту на  винахід, винахід повинен відповідати певним умовам патентоспроможності – це новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.
Основними критеріями надання правової охорони корисної моделі є новизна та промислова придатність.

Власником патенту на винахід (корисну модель) може бути як фізична особа, так і юридична особа. Нерезиденти України мають рівні права з громадянами України.

Патент на винахід (корисну модель) засвідчує право власності власника та надає йому виключне право використовувати винахід/корисну модель, дозволяти використання іншим особам та забороняти неправомірне використання.
Патент на винахід (корисну модель) діє за умови сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту.

ПОСЛУГИ БЮРО З ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ:

  Виявлення обʼєкту патентування;

  Проведення попереднього пошуку щодо можливості патентування;

  Підготовка і подання матеріалів заявки на отримання патенту на винахід/корисну модель;

  Отримання патенту на винахід/корисну модель;

  Підтримання чинності патенту на винахід/корисну модель;

  Підготовка ліцензійних договорів на право використання винаходу/корисної моделі;

  Підготовка і реєстрація договорів передачі прав на винахід/корисну модель;

  Міжнародне патентування винаходів / корисних моделей (за можливості).